Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (PL)

Od kilku lat na całym świecie obserwujemy wdrażanie idei zrównoważonego budownictwa. Idea ta jest wspomagana przez narzędzia prawne, finansowe, edukację, a także poprzez wprowadzanie różnego rodzaju praktycznych rozwiązań. Dla uwzględnienia i oceny wszystkich powyższych działań należy korzystać z wielokryterialnego systemu oceny inwestycji budowlanych.

Wiarygodny i efektywny system certyfikacji domów i mieszkań stanowi okazję dla inwestorów i deweloperów do różnicowania swoich inwestycji w segmencie nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych korzyści płynących z posiadania zielonego domu.

Instytucje finansowe – poprzez udzielanie zielonych kredytów hipotecznych dedykowanych certyfikowanym zielonym domom – mogą znacząco zmniejszyć ryzyko niewywiązania się kredytobiorców z zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Równocze- śnie podnoszą wartość rynkową nieruchomości, które finansują, mogąc tym samym zaoferować niższe koszty finansowania. Z kolei niż- sze koszty finansowania zapewnią kupującemu dom/mieszkanie większą siłę nabywczą do zainwestowania w lokum o wyższej jakości energetycznej i ekologicznej, co w efekcie skutkuje znacznym obniżeniem zużycia energii. Zielone hipoteki pomogą również rynkowi lepiej docenić pozytywną wartość rozsądnego kredytowania, aby właściwie inwestować już na samym początku procesu budowlanego. W ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka powstaje konsorcjum pomiędzy bankiem, inwestorem/deweloperem, nabywcą domu i jednostką certyfikującą w celu weryfikacji założeń i realizacji zielonych projektów mieszkaniowych, które w stosunku do stan- dardowych domów są bardziej przyjazne środowisku i energooszczędne.

Zielone domy generują korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe. Są to domy oszczędne, komfortowe i zbudowane w poszanowa- niu środowiska naturalnego. Zwiększona oszczędność energii i inne korzyści (takie jak poprawa stanu zdrowia mieszkańców i rzadsze/ niższe koszty remontów) znacznie zmniejszają ryzyko niewywiązania się nabywcy domu z zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego, umożliwiając kredytodawcy obniżenie miesięcznej stopy procentowej przy jednoczesnym utrzymaniu marży. Dzięki temu nabywca domu może inwestować w bardziej energooszczędny i bardziej ekologiczny dom, obniżając jednocześnie całkowity miesięczny koszt użytkowania w stosunku do standardowego domu.

Wprowadzenie takiego produktu finansowego jest bardzo aktualne w kontekście obowiązujących obecnie oraz wchodzących w życie w niedalekiej przyszłości dyrektyw europejskich, które wymagają transformacji procesów budowlanych. Program Zielony Dom i Zielona Hipoteka przygotowuje deweloperów i przemysł budowlany do wprowadzenia w życie od 1 stycznia 2021 nowych przepisów UE do- tyczących m.in.:

  • budynków o niemal zerowym zużyciu energii,
  • ograniczenia ilości odpadów budowlanych,
  • stosowania materiałów nietoksycznych do budowy i wykończenia domu,
  • zmniejszenia wpływu produkcji tych materiałów na środowisko naturalne.

Przyczyniając się do stworzenia certyfikowanych zielonych domów, inwestorzy mieszkaniowi i dewelope spieszyć i ułatwić transformację sektora budowlanego i sektora nieruchomości w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Download source

Share this

Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (PL)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Poland

Tags: ,

In 1 user collection: Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: Polish Green Building Council

Publishing year: 2020