Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (BG)

Програмата „Зелен дом“ предлага възможност за инвеститорите и предприемачите в жилищния сектор да откроят качеството и високите
екологични показатели на своите проекти, като същевременно
демонстрират на клиентите си многобройните ползи от енергийно
ефективните сгради: по-ниски разходи, превъзходен комфорт и здравословни условия на обитаване. С програмата “Зелена ипотека”, предназначена за купувачите на жилища в сертифицирани “зелени” сгради, финансовите институции могат значително да намалят риска от неизпълнение на ипотечните кредити и да повишат оценката на активите си, и следователно могат да предложат по-добри условия на
финансиране. По-ниските месечни разходи осигуряват за купувача на
жилището по-голяма покупателна способност, за да инвестира в по-
висококачествено строителство, защото „Зелената ипотека“ много точно оценява намаляването на разходите за енергия и поддръжка на „Зеления дом”. Това ще помогне на българския пазар да осъзнае ползата от използването на добре разчетените кредити, за да се инвестира
правилно още в началото на процеса на изграждане на жилището.

Програмата “Зелена ипотека” създава партньорство между банка,
инвеститор/предприемач, купувач и сертификатор за реализиране на
устойчиви жилищни проекти, които имат много по-добри енергийни и
екологични характеристики спрямо стандартното предлагане в България
и генерират финансови, социални и екологични ползи за собствениците
си. Значителните икономии на енергия водят до много по-ниски енергийни разходи за собственика на жилището и, заедно с другите финансови ползи, като о-редки ремонти и по-малко разходи за здраве, значително намаляват риска от неизпълнение на ипотечния заем.
Това позволява на кредитора дори да намали месечния лихвен процент,
като същевременно запази маржовете на печалба чрез увеличения размер
на кредита. За купувача, разбира се, това е възможност да инвестира в по-
енергийноефективен и по-екологичен дом, като същевременно общите му
„месечни разходи за собственост“ (вноска по ипотечния кредит + сметки за
енергия) спрямо стандартните жилища намаляват и правят закупуването на имота изключително привлекателно.

Финансовите институции могат да предложат и други “зелени” финансови
продукти, като например кредити за обновяване, които да подпомагат
по-малките жилищни проекти. Ограниченият обхват на проекта може да
се управлява ефективно чрез използване на предварително одобрени решения, чрез онлайн инструмент и опростен процес на разглеждане от кредитните експерти. Сертификаторът от своя страна може да предостави експертен опит чрез програмата си “доставчик на одобрени решения за зелени домове”, за да подкрепи банките при определяне на допустимостта на решенията в „зелените“ проекти.

Въвеждането на такъв финансов продукт е много навременно в контекста
на действащите и предстоящите европейски директиви, които изискват
напредък към сгради с нетна нулева енергия и значително намаляване
на количествата и вредностите на строителните отпадъци за всички нови и
съществуващи жилищни сгради.

Изграждайки сертифицирани „Зелени домове“, жилищните инвеститори
и предприемачи могат значително да улеснят бързата и печеливша
трансформация на строителната индустрия и пазара на недвижими
имоти към нисковъглеродна/ „зелена“ икономика.

Download source

Share this

Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (BG)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Bulgaria

Tags: ,

In 1 user collection: Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: Center for Energy Efficiency (Eneffect)

Publishing year: 2020