Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (PL)

Od kilku lat na całym świecie obserwujemy wdrażanie idei zrównoważonego budownictwa. Idea ta jest wspomagana przez narzędzia prawne, finansowe, edukację, a także poprzez wprowadzanie różnego rodzaju praktycznych rozwiązań. Dla uwzględnienia i oceny wszystkich powyższych działań należy korzystać z wielokryterialnego systemu oceny inwestycji budowlanych.

Wiarygodny i efektywny system certyfikacji domów i mieszkań stanowi okazję dla inwestorów i deweloperów do różnicowania swoich inwestycji w segmencie nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych korzyści płynących z posiadania zielonego domu.

Instytucje finansowe – poprzez udzielanie zielonych kredytów hipotecznych dedykowanych certyfikowanym zielonym domom – mogą znacząco zmniejszyć ryzyko niewywiązania się kredytobiorców z zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Równocze- śnie podnoszą wartość rynkową nieruchomości, które finansują, mogąc tym samym zaoferować niższe koszty finansowania. Z kolei niż- sze koszty finansowania zapewnią kupującemu dom/mieszkanie większą siłę nabywczą do zainwestowania w lokum o wyższej jakości energetycznej i ekologicznej, co w efekcie skutkuje znacznym obniżeniem zużycia energii. Zielone hipoteki pomogą również rynkowi lepiej docenić pozytywną wartość rozsądnego kredytowania, aby właściwie inwestować już na samym początku procesu budowlanego. W ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka powstaje konsorcjum pomiędzy bankiem, inwestorem/deweloperem, nabywcą domu i jednostką certyfikującą w celu weryfikacji założeń i realizacji zielonych projektów mieszkaniowych, które w stosunku do stan- dardowych domów są bardziej przyjazne środowisku i energooszczędne.

Zielone domy generują korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe. Są to domy oszczędne, komfortowe i zbudowane w poszanowa- niu środowiska naturalnego. Zwiększona oszczędność energii i inne korzyści (takie jak poprawa stanu zdrowia mieszkańców i rzadsze/ niższe koszty remontów) znacznie zmniejszają ryzyko niewywiązania się nabywcy domu z zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego, umożliwiając kredytodawcy obniżenie miesięcznej stopy procentowej przy jednoczesnym utrzymaniu marży. Dzięki temu nabywca domu może inwestować w bardziej energooszczędny i bardziej ekologiczny dom, obniżając jednocześnie całkowity miesięczny koszt użytkowania w stosunku do standardowego domu.

Wprowadzenie takiego produktu finansowego jest bardzo aktualne w kontekście obowiązujących obecnie oraz wchodzących w życie w niedalekiej przyszłości dyrektyw europejskich, które wymagają transformacji procesów budowlanych. Program Zielony Dom i Zielona Hipoteka przygotowuje deweloperów i przemysł budowlany do wprowadzenia w życie od 1 stycznia 2021 nowych przepisów UE do- tyczących m.in.:

  • budynków o niemal zerowym zużyciu energii,
  • ograniczenia ilości odpadów budowlanych,
  • stosowania materiałów nietoksycznych do budowy i wykończenia domu,
  • zmniejszenia wpływu produkcji tych materiałów na środowisko naturalne.

Przyczyniając się do stworzenia certyfikowanych zielonych domów, inwestorzy mieszkaniowi i deweloperzy mogą przyspieszyć i uła- twić transformację sektora budowlanego i sektora nieruchomości w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt SMARTER Finance for Families, który ma na celu stworzenie programów Zielone Domy i Zielone Hipoteki w krajach uczestniczą- cych, jest wspierany przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG Energy). Bardzo ważnym założeniem projektu jest dostosowanie istniejących lub tworzonych systemów zielonych certyfikacji do systemu Level(s), tak aby uwzględniały one założenia LCA (ocena cyklu życia) oraz gospodarki cyrkulacyjnej (Circular Economy). Projekt jest realizowany przez Green Building Councils oraz krajowe agencje energetyczne ze wsparciem wiodących instytucji akademickich – Université Libre de Bruxelles i Copenhagen Centre on Energy Efficiency. Partnerami pr rganizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Duński Uniwersytet Techniczny (DTU).

Download source

Share this

Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (PL)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Poland

Tags: , , , ,

In 1 user collection: Green Homes & Green Mortgages: A Toolkit for Residential Investors & Developers

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: Polish Green Building Council

Publishing year: 2020