Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (GR)

Η υποστήριξη της δημιουργίας «Πράσινων Κατοικιών» μέσω ενός αξιόπιστου, οικονομικά αποδοτικού προγράμματος αξιολόγηση αποτελεί μια ευκαιρία για τους επενδυτές και εργολάβους να διαφοροποιήσουν την ποιότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κατασκευαστικών τους έργων, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει τους καταναλωτές σχετικά με τα οικονομικά και τα άλλα οφέλη.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου SMARTER Finance for Families, ανέπτυξαν μια απλή αλλά ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης Πράσινων Κατοικιών, για την αναγνώριση των κορυφαίων έργων στον τομέα των κατοικιών που χρησιμοποιούν αρχές αειφορίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

Το πρόγραμμα «Πράσινες Κατοικίες» σχεδιάστηκε προκειμένου να παράσχει τη δυνατότητα προνομιακών όρων χρηματοδότησης σε υποψήφιους αγοραστές / επενδυτές / κατασκευαστές κατοικιών. Το έργο θα πρέπει να πληροί ένα σύνολο κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται από το πρόγραμμα και έχουν εναρμονιστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Τα κριτήρια σχετίζονται με τομείς όπως η ανώτερη ποιότητα κατασκευής, η άνεση, η ενεργειακή απόδοση και άλλες πτυχές περιβαλλοντικής απόδοσης.

Μετά από μια αξιολόγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες, έργα που αποδεικνύονται ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του προγράμματος «Πράσινες Κατοικίες» θα «υποστηριχθούν» από το ΚΑΠΕ μέσω του έργου SMARTER Finance for Families, ως εκ τούτου θα είναι επιλέξιμα να επωφεληθούν από συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δανεικά προϊόντα με προνομιακούς όρους.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – μέσω της παροχής προνομιακών όρων χρηματοδότησης (π.χ. έκδοσης Πράσινων Στεγαστικών Δανείων) σε κατοικίες που έχουν αξιολογηθεί θετικά μέσω του προγράμματος «Πράσινες Κατοικίες» με την υποστήριξη του έργου SMARTER Finance for Families, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο αθέτησης των στεγαστικών δανείων και να αυξήσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που χρηματοδοτούν και, επομένως, μπορούν να προσφέρουν ένα χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης παρέχει στους αγοραστές μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη ώστε να επενδύσουν σε βελτιωμένη ποιότητα κατασκευής, καθώς μέσω της αξιολόγησης από το πρόγραμμα «Πράσινες Κατοικίες» επιδιώκεται η σημαντική μείωση στις δαπάνες ενέργειας, επισκευής, και υγείας των αγοραστών «Πράσινων Κατοικιών». Τα πράσινα στεγαστικά δάνεια θα βοηθήσουν επίσης την ελληνική αγορά να εκτιμήσει τη θετική αξία του λογικού δανεισμού για σωστή επένδυση στην αρχή της οικοδομικής διαδικασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί μια «κοινοπραξία» μεταξύ μιας τράπεζας, του επενδυτή / εργολάβου, του αγοραστή της κατοικίας και του ΚΑΠΕ ως εταίρο του έργου SMARTER Finance for Families, ώστε να αξιολογηθούν έργα κατοικίας που αμβλύνουν τις επιπτώσεις προς το περιβάλλον και είναι ενεργειακά αποδοτικά σε σχέση με την τυποποιημένη προσφορά στην Ελλάδα, με αρκετά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η αυξανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και άλλα οικονομικά οφέλη (όπως η βελτιωμένη υγεία των κατοίκων και οι λιγότερο συχνές/χαμηλότερες δαπάνες επισκευής) μειώνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο αθέτησης στεγαστικών δανείων, επιτρέποντας στο δανειστή να χαμηλώσει το μηνιαίο επιτόκιο διατηρώντας ταυτόχρονα τα περιθώρια κέρδους. Αυτό επιτρέπει στον αγοραστή να επενδύσει σε μια πιο ενεργειακά αποδοτική και πράσινη κατοικία, χαμηλώνοντας το συνολικό μηνιαίο κόστος ιδιοκτησίας της σε σχέση με ένα συνηθισμένο κτήριο κατοικίας.

Η εισαγωγή ενός τέτοιου χρηματοπιστωτικού προϊόντος είναι πολύ επίκαιρη στο πλαίσιο των ισχυουσών και επικείμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που προωθούν τα κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, τα σημαντικά μειωμένα απόβλητα κατασκευών και τη μειωμένη τοξικότητα των δομικών υλικών ως υποχρεωτικά για όλα τα νέα και υπάρχοντα κτήρια κατοικιών. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος ανταμείβουν τα οικιστικά έργα που απαιτούν λιγότερο δαπανηρούς και σε έλλειψη φυσικούς πόρους, τόσο για την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία τους. Συμβάλλοντας στη δημιουργία Πράσινων Κατοικιών, οι επενδυτές και κατασκευαστές έργων κατοικίας μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την ταχεία και κερδοφόρα μεταμόρφωση της κατασκευαστικής βιομηχανίας και του κλάδου αγοραπωλησιών ακινήτων προς μια πράσινη οικονομία, χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το έργο υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επίσης στην κατεύθυνση της εναρμόνισης των Πράσινων Πιστοποιητικών με το θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ώστε να συμπεριλάβει την ενσωματωμένη αξιολόγηση του κύκλου ζωής του άνθρακα και την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας. Το έργο υλοποιείται από Συμβούλια Αειφόρων Κτηρίων και εθνικά ενεργειακά κέντρα και υποστηρίζεται από κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το Κέντρο της Κοπεγχάγης για την Ενεργειακή Απόδοση, μία εταιρική σχέση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και του Πανεπιστημίου Τεχνολογικών επιστημών της Δανίας.

Το πρόγραμμα «Πράσινες Κατοικίες» στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο, μέσω αξιολόγησης από το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο SMARTER Finance for Families.

Download source

Share this

Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (GR)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Greece

Tags: , , , ,

In 1 user collection: Green Homes & Green Mortgages: A Toolkit for Residential Investors & Developers

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: Center for Renewable Energy Sources & Saving

Publishing year: 2020